Wpis

sobota, 02 sierpnia 2014

Agenda-setting i framing

Teoria agenda-setting obejmuje lub łączy się z wieloma innymi koncepcjami i teoriami komunikacyjnymi. Zaliczają się do nich między innymi przyznawanie statusu, tworze stereotypów, budowanie wizerunków oraz selekcja informacji (gatekeeping). Przyznawanie statusu wiąże się ze wzrostem ważności osoby będącej przedmiotem intensywnej uwagi mediów (jest to przykład pierwszego poziomu agenda-setting, gdzie przedmiotem jest osoba). Tworzenie stereotypów i budowanie wizerunków to przykłady drugiego poziomu agenda-setting, gdyż obejmują ważność atrybutów. Z kolei gatekeeping, zjawisko które określa i wyjaśnia przepływ informacji z jednego medium do drugiego, zostało powiązane z teorią agenda-setting na początku lat osiemdziesiątych. Naukowcy rozpoczęli wtedy nowy etap tworzenia map intelektualnych, zaczęli zastanawiać się, kto ustala agendę medialną. Oparte na tym pytaniu dochodzenie rozwinęło się, określając zjawisko gatekeepingu jako intermedialną agenda-setting zarówno na pierwszym jak i na drugim poziomie.

Poziom atrybutów agenda-settig kojarzyć można też z koncepcją uramowienia (framing). Odnośnie agendy medialnej rama jest newralgicznym pojęciem porządkującym zawartość mediów, dostarczającym kontekstu poprzez selekcję, wyeksponowanie, pominięcie bądź rozszerzenie informacji. Jednym słowem rama sugeruje ważność danej sprawy.

Tworzenie ram to proces selekcji (oraz podkreślania) określonych atrybutów przedmiotów agendy medialnej. Z kolei, jak wiemy na podstawie atrybutów agenda-setting, ludzie również tworza ramy kładąc w różnym stopniu nacisk na atrybuty osób, kwestii publicznych oraz innych przedmiotów. Zbieżność uramowienia oraz atrybutów agenda-setting niezwykle pomaga w wyjaśnieniu efektów mediów. Poprzez określenie statusu określonych atrybutów tworzy się ramy odniesienia w zawartości przekazu. Tak, więc rama jest atrybutem rozpatrywanego przedmiotu, ponieważ go określa. Nie oznacza to jednak, że wszystkie atrybuty są ramami. Jeśli rama stanowi dominującą perspektywę spojrzenia na przedmiot wtedy można ją pojmować jako bardzo szczególny przypadek atrybutów.

Ramy posiadają pewne nacechowanie psychologiczne, które odróżnia je od innych atrybutów. Większość z nich jest bardziej złożona i obejmuje bądź sugeruje pewną ilość atrybutów niższego rzędu. Można powiedzieć, że ramy to zasady, które porządkują postrzeganie tychże mikroatrybutów. Ramy aktywnie rozpowszechniają określone spojrzenia na problem, interpretację przyczynową, ocenę moralną oraz/lub zalecenie postępowania.1

Atrybuty różnią się między sobą. Niektóre regularnie pojawiają się w przekazach medialnych, inne są zauważone i zapamiętane bez związku z częstotliwością pojawiania się w mediach. Oznacza to, że pewne właściwości przedmiotu mogą współgrać ze społeczeństwem w taki sposób, że w istocie stają się przekonywującymi argumentami dla ważności rozważanej kwestii (osoby czy tematu). W sytuacji gdy określony atrybut przedmiotu jest podkreślany przez media, może wówczas mieć bezpośredni wpływ na znaczenie tegoż przedmiotu wśród odbiorców. Sposoby jego opisywania mogą być bardziej wpływowe niż inne sposoby nadawania mu ważności w społeczeństwie.

Sposób, w jaki odbiorcy myślą o określonych kwestiach obejmuje pewne elementy poznawcze i emocjonalne. Ma to związek z tym co jednostki myślą, a także z ich postawami i opiniami. Oddziaływanie środków masowego przekazu, polegające na wyróżnianiu pewnych atrybutów w przekazach informacyjnych, stanowi podstawę nowego krytycznego podejścia do mediów. Tradycyjna krytyka opierała się na tym czy treść informacji była dokładna/obiektywna. Nowe podejście, zakładające się na atrybutach agenda-setting, skupia się na sposobach ich podkreślania, charakterze wypowiedzi informacji oraz na konsekwencjach tych agend atrybutów dla myśli i zachowania ludzi.2

 

1)R. Entman, Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication 43 (4), 1993, s. 52

2)M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 100-113.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nin3in
Czas publikacji:
sobota, 02 sierpnia 2014 17:55

Polecane wpisy